Köp Dextroamphetamine piller online

175,00470,00

Köp Dextroamfetamin online .Dextroamfetamin (D-AMP) är ett stimulerande medel för centrala nervsystemet (CNS) och en amfetamin.

Detta läkemedel används för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet – ADHD. Det fungerar genom att ändra mängden av vissa naturliga ämnen i hjärnan. Dextroamfetamin tillhör en klass av läkemedel som kallas stimulantia. Det kan bidra till att öka din förmåga att vara uppmärksam, hålla dig fokuserad på en aktivitet och kontrollera beteendeproblem. Det kan också hjälpa dig att organisera dina uppgifter och förbättra din förmåga att lyssna.

Dextroamfetamin piller till salu online

Dextroamfetamin piller till salu på nätet. Dextroamfetamin (D-AMP)är ett stimulerande medel för centrala nervsystemet (CNS) och en amfetamin-enantiomer som föreskrivs för behandling av ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) och narkolepsi. Det används också som ett medel för att förbättra idrottsprestationer och kognitiva förmågor och på fritiden som ett afrodisiakum och euforiserande medel. Dextroamfetamin har tidigare också använts av vissa länders militära styrkor för att bekämpa trötthet under långvariga stridsoperationer.

Amfetaminmolekylen finns som två enantiomerer, levoamfetamin och dextroamfetamin. Dextroamfetamin är den dextrorotatoriska, eller “högerhänta”, enantiomeren och uppvisar mer uttalade effekter på det centrala nervsystemet än levoamfetamin. Farmaceutiskt dextroamfetaminsulfat finns som både märkesnamn och generiskt läkemedel i olika doseringsformer. Dextroamfetamin förskrivs ibland som den inaktiva prodrogen lisdexamfetamindimesylat, som omvandlas till dextroamfetamin efter absorption.

(köpa dexedrin- köpa dexedrin online uk- dexedrin köp online)

Dextroamfetamin, liksom andra amfetaminer, framkallar sina stimulerande effekter genom flera olika åtgärder: Det hämmar eller reverserar transportproteinerna för monoaminneurotransmittorerna (nämligen serotonin-, noradrenalin- och dopamintransportörerna) antingen via spåraminassocierad receptor 1 (TAAR1) eller på ett TAAR1-oberoende sätt när det finns höga cytosoliska koncentrationer av monoaminneurotransmittorerna, och det frigör dessa neurotransmittorer från synaptiska vesiklar via vesikulär monoamintransportör 2. Det delar också många kemiska och farmakologiska egenskaper med mänskliga spåraminer, särskilt fenetylamin och N-metylfenetylamin, där det senare är en isomer av amfetamin som produceras i människokroppen.

Dextroamfetamin piller för försäljning online utan recept

(köpa dexedrin- köpa dexedrin online uk- dexedrin köp online)

Dextroamfetamin används för att behandla ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och narkolepsi (en sömnstörning), och förskrivs ibland off-label för sina tidigare medicinska indikationer, såsom depression och fetma. Långvarig amfetaminexponering i tillräckligt höga doser hos vissa djurarter är känd för att ge upphov till onormal utveckling av dopaminsystemet eller nervskador, men hos människor med ADHD används farmaceutiska amfetaminer, i terapeutiska doser, verkar förbättra hjärnans utveckling och nervtillväxten. Studier med magnetisk resonanstomografi (MRT) tyder på att långtidsbehandling med amfetamin minskar de avvikelser i hjärnans struktur och funktion som finns hos personer med ADHD och förbättrar funktionen i flera delar av hjärnan, t.ex. i den högra caudatakärnan i basala ganglier.

Genomgångar av klinisk forskning om stimulantia har fastställt säkerheten och effektiviteten av långvarig kontinuerlig användning av amfetamin för behandling av ADHD. Randomiserade kontrollerade prövningar av kontinuerlig stimulerande behandling för behandling av ADHD som sträcker sig över två år har visat på behandlingseffektivitet och säkerhet. Två översikter har visat att långvarig kontinuerlig stimulerande behandling av ADHD är effektiv när det gäller att minska kärnsymtomen vid ADHD (dvs. hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet), förbättra livskvaliteten och de akademiska prestationerna samt förbättra ett stort antal funktionella resultat i nio kategorier av resultat som rör akademiska studier, antisocialt beteende, bilkörning, användning av icke-medicinska droger, fetma, yrke, självkänsla, användning av tjänster (dvs. akademiska tjänster, yrkestjänster, hälsovårdstjänster, finansiella tjänster och juridiska tjänster) och sociala funktioner. En översikt belyste en nio månader lång randomiserad kontrollerad studie av amfetaminbehandling för ADHD hos barn som fann en genomsnittlig ökning med 4. 5 poäng, fortsatta ökningar av uppmärksamheten och fortsatta minskningar av störande beteenden och hyperaktivitet En annan genomgång visade att, baserat på de längsta uppföljningsstudier som hittills genomförts, är livslång stimulerande behandling som påbörjas under barndomen kontinuerligt effektiv för att kontrollera ADHD-symtom och minskar risken för att utveckla en substansanvändningsstörning som vuxen.

Dextroamfetamin piller till salu online utan recept | Köp dextroamfetaminsulfat

Detta läkemedel används för att behandla ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder). Det fungerar genom att ändra mängden av vissa naturliga ämnen i hjärnan. Dextroamfetamin tillhör en klass av läkemedel som kallas stimulantia. Det kan bidra till att öka din förmåga att vara uppmärksam, hålla dig fokuserad på en aktivitet och kontrollera beteendeproblem. Det kan också hjälpa dig att organisera dina uppgifter och förbättra din förmåga att lyssna.

Detta läkemedel används också för att behandla en viss sömnstörning (narkolepsi) för att hjälpa dig att hålla dig vaken under dagen. Det ska inte användas för att behandla trötthet eller för att hålla uppe sömnen hos personer som inte har en sömnstörning.

.
Hur man använder

Läs läkemedelsguiden och, om den finns tillgänglig, patientinformationsbladet som tillhandahålls av din apotekare innan du börjar ta dextroamfetamin och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor kan du fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel med eller utan mat enligt din läkares anvisningar, vanligtvis 1 till 3 gånger om dagen. Den första dosen tas vanligtvis när du vaknar på morgonen. Om fler doser ordineras tar du dem enligt läkarens anvisningar, vanligtvis med 4-6 timmars mellanrum. Att ta detta läkemedel sent på dagen kan orsaka sömnproblem (sömnlöshet).

Om du använder den flytande formen av detta läkemedel ska du noggrant mäta dosen med hjälp av en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.

Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd och ditt svar på behandlingen. Din läkare kan justera din dos för att hitta den dos som är bäst för dig. Följ din läkares anvisningar noggrant.

Använd detta läkemedel regelbundet för att få största möjliga nytta av det. För att hjälpa dig att komma ihåg ska du ta den vid samma tidpunkt(er) varje dag.

Under behandlingen kan din läkare ibland rekommendera att stoppa medicinen under en kortare tid för att se om det sker några förändringar i ditt beteende och om medicinen fortfarande behövs.

Om du plötsligt slutar använda detta läkemedel kan du få abstinenssymtom (t.ex. svår trötthet, sömnproblem, mentala/stämningsförändringar som depression). För att förhindra abstinens kan din läkare sänka din dos långsamt. Abstinens är mer sannolikt om du har använt dextroamfetamin under lång tid eller i höga doser. Berätta för din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du får abstinensbesvär.

Även om det hjälper många människor kan detta läkemedel ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en substansanvändningsstörning (t.ex. överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Öka inte din dos, ta det oftare eller använd det under längre tid än vad som föreskrivs. Avsluta medicinen på ett korrekt sätt när det är föreskrivet.

När detta läkemedel används under lång tid kan det hända att det inte fungerar lika bra. Prata med din läkare om detta läkemedel slutar fungera bra.

Berätta för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller om det förvärras.

Biverkningar

Illamående, magbesvär, kramper, aptitlöshet, diarré, muntorrhet, huvudvärk, nervositet, yrsel, sömnsvårigheter, svettning, viktminskning, irritabilitet och rastlöshet kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, tala om detta för din läkare eller apotekspersonal utan dröjsmål.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många personer som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Detta läkemedel kan höja ditt blodtryck. Kontrollera ditt blodtryck regelbundet och tala om för din läkare om resultaten är höga.

Tala om för din läkare omedelbart om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: tecken på problem med blodflödet i fingrar eller tår (t.ex. kyla, domningar, smärta eller förändringar i hudens färg), ovanliga sår på fingrar eller tår, psykiska/stämnings/beteendeförändringar (t.ex. agitation, aggressivitet, humörsvängningar, depression, hallucinationer, onormala tankar/beteende, självmordstankar), okontrollerade rörelser, muskelryckningar/skakningar, utbrott av ord/ljud, förändring av sexuell förmåga/intresse, svullna fotleder/fötter, extrem trötthet, betydande oförklarlig viktnedgång, frekventa/förlängda erektioner (hos män).

Få medicinsk hjälp omedelbart om du får mycket allvarliga biverkningar, inklusive: andfåddhet, smärta i bröstet/käken/vänster arm, svår huvudvärk, svimning, snabb/punkande/irreguljär hjärtslag, kramper, svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, förvirring, suddig syn.

Detta läkemedel kan öka serotonin och sällan orsaka ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom/toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekare om alla läkemedel du tar (se avsnittet Läkemedelsinteraktioner). Sök omedelbart läkarhjälp om du utvecklar något av följande symtom: snabb hjärtslag, hallucinationer, förlust av koordination, allvarlig yrsel, allvarligt illamående/kräkningar/diarré, ryckande muskler, oförklarlig feber, ovanlig agitation/oro.

En mycket allvarlig allergisk reaktion på detta läkemedel är sällsynt. Sök dock omedelbart läkarhjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansiktet/tungan/halskanten), svår yrsel, andningssvårigheter.

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte anges ovan, kontakta din läkare eller apotekare.

I USA – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088 eller på www.fda.gov/medwatch.

I Kanada – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till Health Canada på 1-866-234-2345.

Varningar & Försiktighetsåtgärder
Innan du tar detta läkemedel, tala om för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot detta läkemedel; eller mot andra sympatomimetiska läkemedel (såsom amfetamin eller lisdexamfetamin); eller om du har några andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Prata med din apotekare för mer information.

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekare din medicinska historia, särskilt av: blodcirkulationsproblem (t.ex. Raynauds sjukdom), vissa psykiska/motionstillstånd (t.ex. allvarlig agitation, psykos), personlig/familjehistoria av psykiska/motionsstörningar (t.ex. bipolär sjukdom, depression, psykotisk sjukdom, självmordstankar), hjärtproblem (inklusive oregelbunden hjärtslag/rytm, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, kardiomyopati, problem med hjärtats struktur som t.ex. klaffproblem), familjehistoria av hjärtproblem (t.ex. plötslig död/irreguljärt hjärtslag/rytm), anamnes på stroke, högt blodtryck, överaktiv sköldkörtel (hypertyreos), ett visst ögonproblem (glaukom), kramper, personlig eller familjehistoria av missbruk av substans (t.ex. överanvändning av eller beroende av droger/alkohol), personlig eller familjehistoria av okontrollerade muskelrörelser (t.ex. Tourettes syndrom).

Detta läkemedel kan göra dig yr. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr. Kör inte bil, använd inte maskiner eller gör något som kräver vakenhet tills du kan göra det på ett säkert sätt. Begränsa mängden alkoholhaltiga drycker. Prata med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Innan du opereras ska du berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Barn kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt viktnedgång. Detta läkemedel kan bromsa ett barns tillväxt. Läkaren kan rekommendera att tillfälligt stoppa medicinen från tid till annan för att minska denna risk. Övervaka ditt barns vikt och längd. Rådgör med din läkare eller apotekare för mer information.

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt bröstsmärta, sömnproblem eller viktminskning.

Under graviditet ska detta läkemedel endast användas vid tydligt behov. Diskutera risker och fördelar med din läkare. Spädbarn som föds av mödrar som är beroende av detta läkemedel kan födas för tidigt (för tidigt) och ha låg födelsevikt. De kan också få abstinenssymtom. Meddela din läkare omedelbart om du märker eventuella humörförändringar, agitation eller ovanlig trötthet hos ditt nyfödda barn.

Detta läkemedel går över i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande spädbarn. Därför rekommenderas inte amning under användning av detta läkemedel. Rådgör med din läkare innan du ammar.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur bort från ljus och fukt. Förvaras inte i badrummet. Håll alla läkemedel borta från barn och husdjur.

Spola inte ut medicinerna i toaletten eller häll dem i ett avlopp om du inte fått instruktioner om detta. Kassera denna produkt på ett korrekt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekare eller ett lokalt avfallshanteringsföretag.

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina läkemedel fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda/receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekare. Börja inte, sluta inte och ändra inte doseringen av något läkemedel utan din läkares godkännande.

Att ta MAO-hämmare tillsammans med detta läkemedel kan orsaka en allvarlig (eventuellt dödlig) läkemedelsinteraktion. Undvik att ta MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid, metylenblått, moclobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med detta läkemedel. De flesta MAO-hämmare bör inte heller tas under två veckor före behandling med detta läkemedel. Fråga din läkare när du ska börja eller sluta ta detta läkemedel.

Vissa produkter har ingredienser som kan höja din hjärtfrekvens eller ditt blodtryck. Berätta för din apotekare vilka produkter du använder och fråga hur du kan använda dem på ett säkert sätt (särskilt host- och förkylningsprodukter eller diethjälpmedel).

Risken för serotoninsyndrom/toxicitet ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin. Exempel är gatudroger som MDMA/”ecstasy”, johannesört, vissa antidepressiva medel (inklusive SSRI som fluoxetin/paroxetin, SNRI som duloxetin/venlafaxin), bland annat. Risken för serotoninsyndrom/toxicitet kan vara mer sannolik när du börjar eller ökar dosen av dessa läkemedel.

Dextroamfetamin är mycket likt amfetamin eller lisdexamfetamin. Använd inte läkemedel som innehåller amfetamin eller lisdexamfetamin när du använder dextroamfetamin.

Detta läkemedel kan störa vissa medicinska/laboratoriska tester (inklusive blod- och urinsteroidnivåer, hjärnscanning för Parkinsons sjukdom), vilket kan orsaka falska testresultat. Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

Överdosering

Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som till exempel svimning eller andningssvårigheter, ring 112. I annat fall ska du ringa en giftinformationscentral omedelbart. Invånare i USA kan ringa sin lokala giftinformationscentral på 1-800-222-1222. Invånare i Kanada kan ringa till en provinsiell giftinformationscentral. Symtom på överdosering kan vara: allvarliga mentala/motionsförändringar, kramper, svår/beständig huvudvärk, allvarlig rastlöshet, snabb andning.

Mer

Missade doser:
Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg den på morgonen. Om det är sent på eftermiddagen eller nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen. Ta nästa dos vid ordinarie tidpunkt. Dubbla inte dosen för att komma ikapp.

Anteckningar:

Dela inte detta läkemedel med andra. Att dela den är olagligt.

Laboratorie- och/eller medicinska tester (t.ex. blodtryck, hjärtfrekvens, tillväxtövervakning hos barn) kan utföras med jämna mellanrum för att övervaka dina framsteg eller kontrollera biverkningar. Rådgör med din läkare för mer information.

God kvalitet Dextroamfetamin piller online: Det är helt förstått att människor inte snabbt litar på kvaliteten på Dextroamfetamin piller online som säljs på nätet eftersom de inte kan undersöka det fysiskt. Men det är inte samma sak med Online Dextroamfetamin piller online leverantörer. Produkterna här är trogna sin beskrivning med högkvalitativt underhåll som görs under experternas överinseende.

Snabb & Diskret leverans: Leveransen av Dextroamfetamin piller online efter mottagandet av beställningen sker inom den utlovade tidsramen. Fraktteamet lägger all sin möda på att göra frakt- och leveransförfarandet smidigt och snabbt. Du kan också förvänta dig utmärkta tjänster när du köper Dextroamphetamine piller online från proffsen på onlineplattformen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Dextroamphetamine piller online”